Pracownik może nie pojawić się w miejscu pracy w sytuacji, gdy usprawiedliwi przyczynę nieobecności. Przepisy prawa określają to, w jakich sytuacjach pracownik ma prawo nie pojawić się w pracy. Najczęściej przyczyną nieobecności jest zwolnienie lekarskie, które usprawiedliwia nieobecność zgodnie z czasem, na które zostało wystawione. Czym jest zwolnienie lekarskie? Jakie prawa i obowiązki ma pracownik podczas zwolnienia lekarskiego? Przeczytaj artykuł.

Prawa i obowiązki pracownika na zwolnieniu lekarskim

Czym jest zwolnienie lekarskie?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do ubiegania się o zwolnienie lekarskie (L4), które przysługuje po stwierdzeniu przez lekarza nieprawidłowości zdrowotnych. Muszą one wskazywać na niezdolność do wykonywania pracy.

Zwolnienie lekarskie może trwać od 1 dnia do 180 dni. Po upływie 31 dni, żeby pracownik wrócił do pracy, musi odbyć badanie kontrolne w placówce medycyny pracy po ponowne otrzymanie zgody na wykonywanie zawodu.

Jest to rodzaj urlopu, którego pracodawca nie może odmówić zgodnie z prawem.

Każdy pracownik ma swoje prawa, jak i obowiązki, które dotyczą go również na zwolnieniu lekarskim.

Prawa pracownika na zwolnieniu lekarskim

Wynagrodzenie w czasie zwolnienia chorobowego

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie za czas zwolnienia lekarskiego w wysokości 100% wynagrodzenia, a od 34 dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym przysługuje zasiłek chorobowy z ZUS (Związek Ubezpieczeń Społecznych).

Zachowanie poufności

Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika szczegółowych informacji na temat jego choroby. Lekarz wystawia jedynie zwolnienie lekarskie bez podawania szczegółowych przyczyn choroby.

Ochrona przed zwolnieniem

Pracownik nie może zostać zwolniony dyscyplinarnie w okresie, za który zostało wystawione zwolnienie lekarskie. W przypadku wątpliwości co do zgodności zwolnienia z rzeczywistym stanem zdrowia, pracodawca może zlecić przeprowadzenie badania kontrolnego przez lekarza medycyny pracy.

Zwolnienie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim jest możliwe tylko w sytuacji, gdy pojawi się sytuacja uzasadniająca zwolnienie grupowe lub pracodawca ogłosi upadłość.

Obowiązki pracownika na zwolnieniu lekarskim

Zgłoszenie zwolnienia do pracodawcy

Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracodawcę o swojej niezdolności do pracy z powodu choroby i dostarczyć zwolnienie lekarskie.

Zachowanie zasad etyki zawodowej

Choć pracownik nie jest zobowiązany ujawniać szczegółów swojej choroby, to jednak powinien zachować zasady etyki zawodowej i nie nadużywać zwolnienia lekarskiego.

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Pracownik jest zobowiązany do dostarczenia pracodawcy oryginał lub kopię zwolnienia lekarskiego w ustalonym terminie.

Przestrzeganie zaleceń lekarskich

Pracownik powinien przestrzegać zaleceń lekarskich, aby możliwie szybko wrócić do zdrowia i do wykonywania wszystkich zadań w pracy.

Warto zauważyć, że te ogólne zasady mogą ulec zmianie zależnie od specyfiki sytuacji i umowy o pracę. Zaleca się sprawdzić konkretną umowę o pracę oraz ewentualne regulaminy wewnętrzne obowiązujące w danym miejscu pracy.

Powiadomienie o zwolnieniu lekarskim

Pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o nieobecności w związku z L4.

System eRCP e-Pracownicy pobiera informacje o zwolnieniu lekarskim prosto z PUE ZUS, bez dodatkowej konieczności przesyłania dokumentów do pracodawcy.

System eRCP e-Pracownicy

Można też zrobić to ręcznie. Pracownik zaznacza w systemie swoją nieobecność w kilku krokach. W polu nieobecności wystarczy ustawić typ urlopu – Chorobowe oraz poniżej wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia chorobowego. Te kilka prostych kroków pomoże w dobrej organizacji wśród pracowników.

System eRCP e-Pracownicy

Narzędzie ePracownicy posiada 6 głównych modułów oraz:

System zgodny z RODO

Dane w narzędziu ePracownicy są zawsze bezpiecznie przechowywane i spełniają wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Bezpieczeństwo

Archiwizacja online daje Ci możliwe największe zabezpieczenie przed niepożądanymi wyciekami danych. Cyfryzacja dokumentów akt pracowniczych to przyszłość, a także pewne bezpieczeństwo!

Wygodę

Przechowywanie danych elektronicznie oszczędzi nie tylko czas pracy w dziale HR, ale również dużą przestrzeń w Twojej firmie.


Przetestuj za darmo i sprawdź, jak powyższa automatyzacja ułatwi codzienne prowadzenie przedsiębiorstwa.