Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych praw pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Jest to okres, w którym pracownik nie świadczy pracy. Pracownikowi przysługuje za ten czas wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, które dostałby za wykonywanie swoich zadań pracowniczych. Jak poprawnie wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu? Które składniki wziąć pod uwagę? Dowiedz się w artykule. 

Wynagrodzenie za urlop – jak przebiega ustalenie? 

Jeżeli pracownik otrzymuje stałą pensję obliczanie wynagrodzenia jest proste. Jednak w przypadku gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, sprawa się lekko komplikuje. Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia za czas urlopu, należy: 

 • ustalić podstawę wynagrodzenia, 
 • określić liczbę przepracowanych godzin w okresie podstawowego wynagrodzenia,
 • wyliczyć stawkę godzinową za czas urlopu. 

Podstawowe prawo dotyczące wynagrodzenia za urlop pracownika głosi, że wynagrodzenie to nie może być niższe od faktycznych zarobków pracownika w danych czasie, jeśli wykonywałby swoją pracę. Pracownik po prostu nie może otrzymać mniejszej pensji z powodu czasu wolnego od pracy. 

Wynagrodzenie za urlop – ustalenie podstawy 

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop należy wziąć pod uwagę pensję zasadniczą i inne świadczenia ze stosunku pracy. 

Trzeba jednak pamiętać, aby niektóre z nich wyłączyć, czyli: 

 • jednorazowe premie, 
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy,
 • nagrody jubileuszowe, 
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalenty pieniężne, 
 • dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wyrównania do wynagrodzenia, 
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, 
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród
 • odprawy emerytalne lub rentowe itp, 
 • odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Pozostałe składniki wliczone do obliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop to m.in.:

 • dodatki do wynagrodzenia, np. stażowy, funkcyjny,
 • premie ujęte w regulaminie,
 • nadgodziny,
 • dodatki za pracę w nocy,
 • wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Należy pamiętać, że składniki wynagrodzenia za czas urlopu wypłacane są w takiej samej kwocie, jaka przysługuje pracownikowi w miesiącu, w którym korzysta z urlopu. 

Wynagrodzenie za urlop – zmienne składniki 

Jeżeli wypłata pracownika składa się ze składników zmiennych (dłużej niż 1 miesiąc), należy najpierw wyliczyć podstawę wynagrodzenia. Aby tego dokonać należy wziąć pod uwagę 3 miesiące kalendarzowe, które poprzedzają miesiąc rozpoczęcia urlopu. Gdy składniki znacznie się od siebie różnią – nie więcej niż 12 miesięcy. 

Co należy zrobić przy składnikach zmiennych? 

 • ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego (jak wyżej wspomniane), 
 • określić liczbę przepracowanych godzin w przyjmowanych okresie, 
 • ustalić stawkę godzinową urlopu (podstawę podzielić przez liczbę przepracowanych godzin w ustalonym okresie) i pomnożyć ją przez liczbę godzin urlopu.