Obowiązkiem pracodawcy jest przydzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Dokonuje tego na rok bieżący, ale jeśli nie wykorzystamy wszystkich dni urlopowych możemy je wykorzystać później. Zaległy urlop z 2021 wykorzystamy w 2022 roku. Jakie są terminy?

urlop z poprzedniego roku

Urlop zaległy w kodeksie pracy

Zgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy urlop zaległy to niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika z poprzedniego roku. Wszystkie dni, których nie wykorzystamy przechodzą na rok następny, bez wyjątku. Urlop wypoczynkowy zostanie udzielony zgodnie z wcześniejszym planem urlopów. Termin wykorzystania urlopu zaległego jest jednak ściśle określony w Kodeksie Pracy. 

Urlop z poprzedniego roku trzeba wykorzystać maksymalnie do 30 września roku następnego. Jeśli nabyliśmy prawo do urlopu w 2021 r., zaległe dni wykorzystujemy do 30 września 2022 r. Zgodnie z Kodeksem najpóźniej 30 września musimy ten urlop rozpocząć. W przypadku, gdy tego nie zrobimy pracodawca ma obowiązek podjąć decyzję o terminie urlopu, ponieważ to do niego należy dopilnowanie, aby każdy pracownik do 30 września nie miał już zaległego urlopu. W takim wypadku pracodawca może pominąć plan urlopów i bez zgody pracownika udzielić mu takiego urlopu w odpowiednim wymiarze. Oczywiście, wtedy pracownik jest zobowiązany ten urlop wykorzystać.

Konsekwencje nie udzielenia zaległego urlopu

Jak już wspomniano, to pracodawca odpowiada za to, żeby jego pracownicy do 30 września bieżącego roku mieli wykorzystany urlop z roku poprzedniego. Co w przypadku, gdy tego nie dopilnuje? Może zostać surowo ukarany. Kara grzywny wynosi od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł. Nie udzielenie tego urlopu jest traktowane jako wykroczenie przeciwko prawu pracowniczemu. Dotyczy to jednak wyłącznie niektórych okoliczności, np.:

  • pojawienie się przyczyn uniemożliwiających wykorzystanie urlopu (jak długie zwolnienie lekarskie);
  • jeśli nie wykorzystamy urlopu z winy pracodawcy.

Czy zamiast urlopu możemy otrzymać ekwiwalent pieniężny? Tak, ale muszą wystąpić co do tego odpowiednie przesłanki. Należy udowodnić, że nie mieliśmy możliwości tego urlopu wykorzystać.

Zaległy urlop a COVID

Ustawa covidowa na czas trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wprowadziła szczególne przepisy. 

“Pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych”

Wspomniano o wymiarze maksymalnie 30 dni. Nie wiadomo jednak, czy ten limit dotyczy roku kalendarzowego, czy całego okresu stanu epidemii. Nie wspomniano natomiast o wykorzystaniu zaległego urlopu do 30 września następnego roku. Przepisy Kodeksu Pracy ściśle ten termin określają. Wprowadzone nowe przepisy nie modyfikują przepisu art. 168 k.p. określającego termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego. Z tego więc wynika, że wciąż musi być wykorzystany maksymalnie do 30 września. Pracodawca ma nałożony limit 30 dni, które może nam jednostronnie przydzielić, czyli jeśli mamy zaległe 33 dni, to nie może bez naszej zgody udzielić nam urlopu na pozostałe 3 dni.

Urlop z poprzedniego roku 2021

Plan urlopów powinien obejmować także urlop zaległy. Wykorzystując narzędzie e-Pracownicy można te nieobecności zaplanować w bardzo prosty sposób. Urlop z poprzedniego roku można automatycznie przenieść, dzięki czemu widzimy w systemie ile dni przysługuje nam na dany rok, a ile jest zaległych.